KEFE

Rólunk

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete (KEFE) 1990-ben alakult. Az egyesület alapvető feladata a társadalom felé nyitott és felelős értelmiségi identitás kialakítása, a keresztény értelmiségi réteg szellemi és kulturális fejlődésének elősegítése. Az egyesület célul tűzte ki, hogy a felsőoktatásban tanulókkal folytatott közös programok elősegítsék a katolikus értelmiség megerősödését. Az egyesület az elmúlt bő két évtizedben arra törekedett, hogy felébressze és erősítse a fiatalokban a társadalom iránti felelősségtudatot, ami által aktívan fognak részt venni a társadalmi életben és jellemezni fogja őket a szegények iránti szolidaritás, segítőkészség.

Az Egyesület az elmúlt években részt vett országos és helyi szintű találkozók megszervezetésében és lebonyolításában. Ezen kívül részt vesz szakmai és teológiai találkozókon, konferenciákon. A fiatalok számára táborokat, sporteseményeket, filmklubokat szerveznek az egyesület tagjai (pl. Bácskai Ifjúsági Civil Akcióhét, Szegedi Tanulmányi Napok, Unitas Kupa). Emellett az egyesület különböző pályázatokat valósít meg, amelyek erősítik a helyiek összetartozását. A megvalósított programok során önkéntesek vettek részt a megvalósításban. Továbbá a felsőoktatásban tanuló katolikus (és nem csak katolikus) fiataloknak is szervezett rendezvényeket, és emellett rendszeres résztvevője az országos eseményeknek (pl. Országos Katolikus Egyetemista Találkozó).

A szervezet emellett tréningeket is tart.

Működési terület:


 

Esélyegyenlőség

Ifjúsági részvétel

Európa

Önkéntesség

Civil társadalom

Ifjúságpolitika

Ifjúsági szolgáltatások

Családi, párkapcsolati témák

Közösségfejlesztés

Sport és szabadidő

Vallás

Környezet és ökológia.

Közhasznú tevékenységek (összefoglalva):


 

nemzetközi és országos ifjúsági találkozók szervezése (pl. egyetemista találkozók),

szakmai és teológiai konferenciák, előadások, vitaestek,

szabadidős programok (sportesemények, filmklubok, stb.),

családi és párkapcsolati témákban rendezvények szervezése,

táboroztatás,

civil szervezetek részére nyújtott szolgáltatások: multiplikátorképzés, vezetőképzés, menedzsment képzések.

A KEFE rövid története

Az egyesület születetése a rendszerváltozás évére tehető. 1990-ben néhány lelkes szegedi fiatal az új szeleket érezve egy vacsora mellett felvetette egy egyesület gondolatát, amely a katolikus egyetemi fiatalságot lenne hivatott felkészíteni az új világ értelmiségi közéletére. A nyugati példák már ismertek voltak és most a lehetőség is adott volt. A gondolatot tett követte, és decemberben megalakult a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások egyesülete. A névválasztás szándékosan úgy történt, hogy a rövidítése figyelemfelkeltő legyen. A Csongrád Megyei Bíróság 1991 januárjában jegyezte be a szervezetet szegedi székhellyel, országos működésűként, püspöki hozzájárulással katolikusként. A sorszámunk jelzi milyen korai fecskék voltunk még a civil életben. 

A megalakulás után gyorsan nőtt az egyesület népszerűsége. Ezt nagyrészt újszerűsége, fiatalos dinamizmusa és a rendszerváltás utáni lehetőségek kitárulása tette lehetővé. A KEFÉ-sek gőzerővel dolgoztak: olyan előadásokat rendeztek, melyeket azelőtt soha sem hallhatott nyíltan a magyar katolikus fiatalság, táborokat és képzéseket szerveztek, és megteremtették az egyesület infrastrukturális hátterét is. Jellemző, hogy mindezt önszerveződő formában saját erőből végezték, sok-sok önkéntes munkával. A szervezetnek soha sem volt főállású alkalmazottja. Az egyesület felcseperedésében alapvetően két egyetemi lelkész működött közre: Kondé Lajos Szegedről, aki a megalakulásnál is bábáskodott, és Pákozdi István atya, aki pesti egyetemi lelkészként adta a lelki hátteret. 

Az évek során több mint ezren lettek az egyesület bejegyzett tagjává. Helyi csoportjaink az ország majdnem minden egyetemi városában működtek már hosszabb vagy rövidebb ideig. Az egyesület 2000 januárjától közhasznú szervezetként működhet.

Az Egyesület céljai:

A KEFE alapvető célja, hogy összefogja az ország különböző egyetemi városaiban tanuló katolikus fiatalokat, ezentúl feladata a társadalom felé nyitott és felelős  értelmiségi identitás kialakítása, az eljövendő keresztény értelmiségi réteg szellemi és kulturális fejlődésének elősegítése. A célunk tehát, hogy a magyar felsőoktatási intézmények hallgatói között kifejtett tevékenységekkel hozzájáruljunk a katolikus értelmiség megerősödéséhez.
Célunk továbbá a keresztény élet bemutatása a középiskolákban és különösen a felsőoktatási intézményekben a célcsoport különleges élethelyzetének megfelelő módon. Szeretnénk bemutatni, hogy Jézus követése semmit sem vesz el egy fiatal életéből, éppen ellenkezőleg, jobbít rajta. Másrészt legyen a nem keresztények számára is természetes, hogy vannak emberek, akik azok.

Az alapító okiratban leírt céljai, feladatai:

1. Előmozdítja az evangelizációt az egyetemi, főiskolai hallgatók és középiskolás diákság körében.
2. Törekszik felébreszteni a fiatalokban a társadalom iránti felelősségtudatot és felkészíteni a társadalmi életben való részvételre a szegények, az elesettek iránti szolidaritás, a szabadság, a türelem és a nyitottság szellemében.
3. Segíti a katolikus fiatalok körében közösségek szerveződését, ezek munkáját.
4. Elősegíti, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a Katolikus Egyház nemzetközi életébe.
5. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./4.)
6. Kulturális tevékenység (Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./5.)
7. Környezetvédelem (Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./9.)
8. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./10.)
9. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./14.)

Irányelvek:

Azoknak a feladatoknak az ellátására vállalkozunk, amelyek nem tartoznak a bensőséges kiscsoportok, lelkiségi mozgalmak hatáskörébe.
Az egyesület szellemiségének három alapvető jellemzője a minőségre törekvés, nyitottság, politikai függetlenség.

A tevékenységünk négy pillérre támaszkodik.

Az első a KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS. Az ember közösségi lény, igazi kiteljesedése közösségben történhet. Egymás elfogadása, odafigyelés egymásra, felelősség egymásért. Helyi csoportjaink, műhelyeink en nek szellemében működnek. 

A második a FEJLESZTÉS. Minden olyan kérdéssel foglalkozunk, amely az ember társadalmi létéhez kapcsolódik, kiemelten az egyház társadalmi tanítását. Ezt teológiai jellegű képzés egészíti ki. Aki aktívan részt vesz a KEFE életében, munkájában sok olyan képességet, készséget tanulhat vagy fejleszthet, amelyre egy leendő értelmiséginek “életében”, munkájában szüksége lesz. A nálunk végzett munka rutint biztosít a társadalmi önszer- veződéshez.

A harmadik a KOMMUNIKÁCIÓ. Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink jól tájékoztatottak legyenek a ezért figyelemmel kísérjük azokat a jelenségeket, történéseket, amelyek az egyházon belül bárhol a világban lejátszódnak. Különösen fontosnak érezzük a fejlődő (harmadik) világ problémáit az egyházon belül. Feladatunknak tekintjük, hogy ne csak magunkban, hanem kifelé nyitva mindenkivel kommunikáljunk, a más felekezetűekkel és a nem hívőkkel is, egyházi és nem egyházi szervezetekkel, intéz- ményekkel is.

A negyedik a KÉPVISELET. Az is célunk, hogy megjelenítsük a kereszténységet az egyetemi, főiskolai közéletben (pl.: Hallgatói Önkormányzatokban). A katolikus fiatalokat nemzetközi fórumokon, ernyőszervezetekben is képviseljük (pl.: JECI-MIEC). Ugyanakkor a fiatalok, hallgatók érdekeit általában is képviseljük (pl: NCA, Ifjúsági Parlament).

Rendszeres tevékenységeink:

Helyi csoportok programjai:
Előadássorozatok, vitaestek, sportrendezvények, kerekasztalok, diavetítések, filmklubok, kirándulások és egyéb kulturális, szabadidős programok szervezése.

Országos programok: 
– Országos Katolikus Egyetemista Ta- lálkozó (OKET) 1992-óta minden évben megrendezésre kerülő esemény. 2005- től kezdve fesztivál jellegű.
– Világi teológus, hittanár és hitoktató szakos hallgatók találkozója. 2000 óta minden év őszén megrendezett konfe- rencia
– Unitas Kupa: (Katolikus Egyetemi Olimpia) 2004-ben indult, egyetemi városok katolikus ifjúsága közti erőpróba.
– Teológiai Napok: 2001 óta minden év tavaszán megrendezésre kerülő tudományos diákköri rendezvény
– Tanulmányi Napok: Évenként Tanul- mányi Napok rendezésével hívjuk fel a figyelmet valamely társadalmi kérdés- re, a katolikus tanítás szemszögéből.
– 1995-ben kezdeményeztük Egyetemi Pasztorációs Konferencia elindítását, azóta részt veszünk a szervezésében. 
– Vezetőképző: szeptemberben induló képzés. Nyolc bentlakásos hétvégét és egy nyári tábort foglal magába. Az elvégzői nonprofit menedzser OKJ-s képesítést is szerezhetnek.
– táborok

Tagság

Az Egyesületbe beléphet minden 14 és 40 év közötti állampolgár, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, és kész azok megvalósításában tevékenyen közreműködni. Jelenleg több mint ezer tagunk van, ezek jelentős része már befejezte egyetemi tanulmányait. Soraink közül kerültek már ki papok, tanszékvezetők, dékánok, államtitkárok. 

A tagság három fajtája létezik az egyesületünkben: rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag.
– A rendes tag az, aki az egyesület életében részt vesz.
– A tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki az egyesületi célkitűzések elérése érdekében kiemelkedő munkát végez.
– Pártoló tag az, aki az egyesületet anyagilag is támogatja.